PRIVACYVERKLARING

1 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Privacy

Booming Bomen neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Booming Bomen in deze een zogeheten verantwoordelijke.

 

2 EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Van u als websitebezoeker

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mail
 • Telefoon
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

3 BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Minderjarige

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Booming Bomenkan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tirsavdlaan@gmail.com. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

 

4 WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. Booming Bomenverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te geven om bestellingen te plaatsen en deze ook af te handelen;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Bewaartermijnen

Booming Bomen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: tirsavdlaan@gmail.com.

 

5 VERWERKINGEN DOOR DERDEN

Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met de volgende derde partijen:

Om u de mogelijkheid te geven om bestellingen af te handelen maken we gebruik van verschillende betaalmethodes, waaronder iDEAL en PayPal. Zij zorgen voor beveiligde verbindingen waardoor verzamelde persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt.

Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen deze derde(n) ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.

 

6 UW WEBSITEBEZOEK IN KAART

A. Cookies

Booming Bomen maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:

Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.

Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als u niet van cookies houdt

Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

 

7 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 • verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
 • uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
 • een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.

Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Booming Bomenhebben, stuur dan een verzoek naar tirsa@boomingbomen.nl.

Booming Bomen wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Booming Bomen u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

tirsa@boomingbomen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

8 KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Booming Bomen u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot tirsa@boomingbomen.nl

B. Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

 

9 BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE

A. SSL

Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Booming Bomenveilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

 

10 BEVEILIGING EN VERSIE

A. Wij nemen het echt serieus

Boomingbomen.nl neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via tirsa@boomingbomen.nl

B. Versie

De huidige versie is 20220507

 

11 VRAGEN

A. Contactpersoon

Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via tirsa@boomingbomen.nl

 

0

Start typing and press Enter to search